Transfers
Hotel Yunost-Komsomolskaya (Train station) 400 rub
Hotel - Uvat 100 rub